• Analýza súčasného stavu vybraných nehnuteľností – stavby, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orné pôdy, trvalé trávnaté porasty, .... v extraviláne a intraviláne obce.
  • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie z hľadiska identifikácie nehnuteľností.
  • Zastupovanie pred štátnymi inštitúciami.
  • Spracovanie finálnych dokumentov pri vysporiadaní: nájomné, kúpne a zámenné zmluvy.