Od 25.05.2018 je v účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa zmenila právna špecifikácia spracúvania osobných údajov. V zmysle legislatívne úpravy Vám dokážeme pripraviť dokumentáciu potrebnú pre bezpečné spracúvanie osobných údajov. Dokumentácia sa zameriava na:

         Spracovanie agendy ochrany osobných údajov v podmienkach zamestnávateľa.

         Spracovanie agendy ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb a pri spolupráci so zmluvnými klientmi.

         Spracovanie dokumentácie súvisiacej s ochranou osobných údajov:

o   Bezpečnosť spracúvania osobných údajov,

o   Bezpečnostné opatrenia pre zaistenie úrovne bezpečnosti,

o   Kontrolná činnosť,

o   Bezpečnostné incidenty a oznamovanie

o   Uplatňovanie práv dotknutej osoby

         Určenie účelov spracúvania osobných údajov.

         Záznamy o spracovateľských činnostiach – prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, spoloční prevádzkovatelia.

         Spracovanie poverení, záznamov, poučení súvisiacich s legislatívnou úpravou ochrany osobných údajov.

         Usmernenie pri prenose osobných údajov do tretích krajín, medzinárodných organizácií.

         Príprava a spracovanie zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov.

         Legislatívne zosúladenie monitorovania dotknutých osôb.

         Konzultačná a poradenská činnosť pri zavádzaní postupov práce pri spracúvaní osobných údajov.

        Výkon pravidelných školení so zameraním na praktické prípady a riešenie sporných otázok klienta.