• Poradenstvo a konzultácia pri správe registratúry v podmienkach Slovenskej republiky.
  • Tvorba registratúrnych poriadkov a plánov v súčinnosti s klientom.
  • Príprava návrhov a zoznamov vecných skupín k vyraďovaciemu konaniu.

Fyzické spravovanie registratúrnych záznamov je poskytované prostredníctvom partnerskej spoločnosti:

  • Triedenie registratúrnych záznamov podľa registratúrneho plánu: registratúrna značka, znak hodnoty, lehoty uloženia, ...
  • Fyzické spracovanie registratúrnych záznamov.
  • Fyzické uloženie registratúrnych záznamov mimo priestorov objednávateľa v samostatne stojacom registratúrnom stredisku,
  • Vyraďovanie registratúrnych záznamov a zastupovanie objednávateľa pred štátnymi archívmi ako správca registratúry.
  • Zabezpečenie fyzickej likvidácie vyradených registratúrnych záznamov,
  • Dodávanie archívnych krabíc,
  • Poskytovanie SW aplikácie – softvér pri správe registratúrnych záznamov