• Spracovanie tlačív súvisiacich s predmetom podnikania.
  • Spracovanie vzorov dokumentov v oblasti ekonomickej, organizačnej a personálnej agendy obchodnej spoločnosti.
  • Spracovanie zmluvných dokumentov.
  • Spracovanie projektov a analýz vnútorného prostredia obchodnej spoločnosti.
  • Spracovanie mimosúdnej agendy a podkladov v oblasti spravovania pohľadávok.
  • Zabezpečenie systému manažérstva kvality ISO
  • Zabezpečenie procesu schvaľovania ochrannej známky obchodnej spoločnosti pred Úradom priemyselného vlastníctva SR.
  • Kalkulácie výnosovosti predmetu podnikania.
  • Spracovanie projektov a analýz podľa požiadaviek klienta.
  • Spracovanie rôznej dokumentácie podľa požiadaviek klienta.